Bezpečná škola

Ve škole se stává velké množství úrazů – logicky, neboť děti školního věku tráví ve škole velké množství času.  Úrazy se stávají v hodinách, o přestávkách, ve šškolní jídelně, ale také při cestě ze šškoly a do šškoly. Většina školních úrazů je ale díky dozoru, prevenci a poměrně bezpečnému prostředí lehká nebo banální. Skutečně těžkých nebo fatálních úrazů ve škole se stává velmi málo.

I tak je dobré vědět, jak lze úrazům ve školním prostředí předcházet. Vzhledem k tomu, že děti jsou již velmi aktivní, nestačí jen úprava prostředí, je potřeba i aktivní prevence, tj. výchova ke bezpečnému chování.

Dívka do šškoly přiššla po svých, z nemocnice odjede pravděpodobně na vozíku. Před hodinou tělocviku užž byly děti v tělocvičně a paní učitelka ššla ješště do kabinetu. Dvanáctiletá dívka s ostatními spolužžačkami dováděla v prostoru s cvičebním nářadím. Odrazila se z trampolíny, žže přeskočí kozu, ruce jí ale sklouzly a dívka spadla na záda mezi nářadí. V nemocnici se podrobila několika operacím, ješště ale není jasné, zda bude po úrazu chodit.

Úrazové situace

 • Dítě je po cestě do šškoly/ze šškoly rozruššené, nedává pozor, porazí ho auto.
 • Děti se ve šškole předvádí, při tělocviku nebo o přestávce si zlomí nohu.
 • Děti se houpou na žžidli, spadnou na hlavu –– otřes mozku nebo krvácení do mozku.
 • Děti se honí, spadnou na roh nábytku, ze schodů apod.
 • Děti „bojují”, vypíchnou si oko, vystřelí si oko kuličkovkou apod.
 • Děti se v jídelně opaří, zaskočí jim sousto apod.

O přestávkách se ve škole dějí různé věci:

Prevence

 • Chodit včas do školy. Kdyžž dítě spěchá, má většší strach z pozdního příchodu a méně se soustředí na nebezpečí na ulici.
 • Nacvičte s dítětem bezpečnou cestu do šškoly a veďte je k tomu, aby si samo uvědomilo možžná rizika, která by ho po cestě mohla potkat. Pokud je to nutné, měl by na nebezpečných křižžovatkách dohlížžet městský strᾞník.
 • Naučte děti správně se oblékat na sport/tělesnou výchovu: sportovní oblečení a obutí, sundat si vššechny ššperky. Před sportovním výkonem se vžždy rozcvičit, na nářadí cvičit pod dohledem učitele.
 • O přestávkách by vžždy měl být zajišštěn učitelský dozor.
 • Vysvětlete dětem, proč se nemohou houpat na žžidli, honit po třídě, skákat po lavicích a jezdit po zábradlí.
 • Nůžž, kuličková pistole ani jiné zbraně do šškoly nepatří.
 • Naučte děti, jak se správně chovat při jídle a vysvětlete jim, proč je to nutné.• Při nesení tácu s jídlem je nutné dávat pozor, abychom neuklouzli. Zbytky vyhazovat do určené nádoby, a ne mimo ni.

Šikanování

ŠŠikana ve škole je vᾞný problém. Nejde sice vžždy o fyzické poranění, také rány na dušši mohou být hluboké. ŠŠikana je jakékoli jednání s cílem ublힾit, většinou jde o opakované užžití převahy vůči někomu slabššímu. ŠŠikanou můžže být např. bití, pošškozování věcí, výhružžky, nadávky. Na základě sociologických průzkumů se odhaduje, žže ššikanou trpí asi 20 % žžáků vššech typů šškol. Konkrétně
to znamená, žže u nás ššikanou trpí 300 tisíc dětí!

Prevence

Vysvětlete dětem, žže nikdo nemá právo je ššikanovat ani jim dělat něco, co je jim nepříjemné. Pokud k tomu dojde, mělo by to dítě říct někomu, komu důvěřuje (učiteli, rodičům apod.). A to, když se to stane nejen jemu samotnému, ale i spolužžákovi. Děti by měly znát telefonní číslo na bezplatnou anonymní non-stop Linku bezpečí pro děti a mládežž: 800 155 555.